CMP Uncredited

सुचना
दिनांक 28.05.2013
कोषागार कार्यालयाकडून CMP प्रदानाची इलेक्ट्रॉनिक फाईल CMP पोर्टल वर अपलोड केल्यानंतर 10 दिवसामध्ये आहरण व संवितरण अधिका-यांनी सदर प्रदाने तपासून प्राधिकृत करावयाची आहेत. ज्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी विहीत कालावधीत प्रदान प्राधिकृत न केल्यास अथवा अन्य कारणास्तव प्रदान न होऊ शकलेल्या CMP SBI संबंधीत अदात्याच्या नावे प्राप्त झालेले धनाकर्ष (DEMAND DRAFT) जिल्हा कोषागाराच्या देयके स्वीकृती विभागातून घेऊन जावीत. संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत.Sr.No Beneficiary Name/ Bill Detail Treasury Code DDO No. Inst No. Amount Paid Date
Bill No. Advice no. vr.no./Dt.
1 TAMAHANE ARUNA BALKRUSHNA 5524 3667 586/30.04.13 2201 2380 5103 30000/- 13-05-2013
2 CHANDRKANT RATNASHANKAR SABLE 6339 4167 38/04.05.13 2201 381 5114 60000/- 15-05-2013
3 RAUT VINOD GANGARAM 7193 5308 343/14.05.13 2201 4564 5261 29154/- 27-05-2013
4 SHAMA GOVIND NINADKAR 6282 4300 75/06.05.13 2201 2389 5205 72000/- 05-06-2013
5 BALASAHEB BABURAO RANNAWAR 8949 6537 675/21.05.13 2201 574 5284 200000/- 01-06-2013
6 SUBHASH HANAUMANT DAREKAR 11267 7474 966/28.05.13 2201 462 5324 125000/- 03.06.2013
7 VIJAY MAHADEO JAGTAP 11268 7475 967/28.05.13 2201 462 5325 143500/- 03.06.2013
8 TANAJI ANKUSH SHELAKE       2201 64504 5469 50000/-  
9 SHARDA MAHILA MANDAL       2201 4590 5490 219479/-  
 

No comments:

Post a Comment