CTI / CTR Report


                                                         सूचना                                              दि.१६/०१/२०१५

सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि , माहे डिसेंबर २०१५ पासून CTR PWD,CTR Forest व CTI ची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.


CTR PWD

आर्थिक वर्ष
2014-2015
 आर्थिक वर्ष
2015-2016
 आर्थिक वर्ष
2016-2017
 आर्थिक वर्ष
2017-2018

एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून

जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च


CTR Forest

आर्थिक वर्ष
2014-2015
 आर्थिक वर्ष
2015-2016
 आर्थिक वर्ष
2016-2017
 आर्थिक वर्ष
2017-2018

एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून

जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चCTI Report


आर्थिक वर्ष
2014-2015
 आर्थिक वर्ष
2015-2016
 आर्थिक वर्ष
2016-2017
 आर्थिक वर्ष
2017-2018

एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून

जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
जुलै, ऑगस्ट सप्टेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च

No comments:

Post a Comment