24 G-BIN


BIN INFORMATION 

सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि , आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आवश्यक असणारी Book Identification Number ची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
                                 

आर्थिक वर्ष
2018-2019
आर्थिक वर्ष
2019-2020
 आर्थिक वर्ष
2020-2021
 आर्थिक वर्ष
2021-2022
आर्थिक वर्ष
2022-2023
एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून
एप्रिल , मे , जून
जुलैऑगस्ट सप्टेंबर
जुलैऑगस्ट सप्टेंबर
जुलैऑगस्ट सप्टेंबर
जुलैऑगस्ट सप्टेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर
जानेवारी फेब्रुवारी , मार्च
जानेवारी फेब्रुवारी , मार्च
जानेवारी फेब्रुवारी , मार्च
जानेवारी फेब्रुवारी , मार्च

दि.१० मार्च २०१४
महत्वाची  सूचना 

                          सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि , ज्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांना आयकर विभागाकडून आयकर विवरणपत्र सादर न केल्यामुळे किंवा उशिरा सादर केल्यामुळे नोटीस प्राप्त झाल्या आहेत त्यांना त्यांचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी दि.०४ मार्च २०१४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दि.३१/०३/२०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तरी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि त्यांनी त्यांचे सुधारित विवरणपत्र  वाढीव विहित मुदतीत आयकर विभागास सादर करावे तसेच ज्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अद्याप त्यांचे TAN क्रमांक कोषागारात सादर केले नसतील  त्यांनी दि.२५/०३/२०१४ पर्यंत TAN क्रमांक साक्षांकित प्रतीसह संगणक शाखेमध्ये आणून द्यावेत. विहित मुदतीत TAN क्रमांक प्राप्त न झाल्यास त्याबाबतची सर्व जबाबदारी हि संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांची असेल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

परिपत्रक दि. 04/03/2014
                        
Book Identification Number April 2013 to March 2018 


माहे ऑक्टोबर २०१३ , नोव्हेंबर २०१३ , जानेवारी २०१४, फेब्रुवारी २०१६ , मार्च २०१६ व ऑगस्ट २०१७ या महिन्यांचे  Book Identification Number पाहण्यासाठी  https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/TIN/JSP/etbaf/ViewBIN.jsp या लिंक चा वापर करावा. या लिंक द्वारे आपणास पूर्वीचे तसेच नवीन देखील सर्व Book Identification Number पाहत येतील याची नोंद घ्यावी.त्यासाठी आवश्यक आसनारा आपला TAN क्रमांक व कालावधी नमूद करावा तसेच AIN No  या रकान्यामध्ये पुणे कोषागारासाठीचा 1051186 हा AIN क्रमांक नमूद करावा.

आर्थिक वर्ष
2013-2014
आर्थिक वर्ष
2014-2015
 आर्थिक वर्ष
2015-2016
 आर्थिक वर्ष
2016-2017
आर्थिक वर्ष
2017-2018कोषागार अधिकारी पुणेBIN INFORMATION : JAN-2013 to MARCH-2013

सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि , आयकर विवरणपत्र  भरण्यासाठी आवश्यक असणारी   Book  Identification  Number ची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

                                                                        Click on below Link.     

                                                                JAN-2013 to MARCH-2013             

                
कोषागार अधिकारी पुणे

PUBLISH ON 17/04/2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           

                                                     Tax Information Network

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 सुचना:

ज्या कार्यालयाने    TAN NO व इतर अनुषंगिक माहिती  चुकीची  दिलेली  आहे त्याबाबतीत ERROR REPORT येत  असल्याने  त्या कार्यालयाची या  बाबतची माहिती भरता आली नाही , त्यामुळे सदर विलंबास संबंधित कार्यालय जबाबदार असेल याची नोंद घ्यावी. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TAX INFORMATION NETWORK (TIN) 


Special drive for Registration of TAN & Filling e-TDS Return to Govt. & Non Govt. Deductor


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि , TDS Return  भरण्यासाठी आवश्यक असणारी  Book  Identification  Number ची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.   
       

 आर्थिक वर्ष    
2010-2011 

    आर्थिक वर्ष    
    2011-2012  
   
    आर्थिक वर्ष    
    2012-2013  

2. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि , आयकर विवरणपत्र  भरण्यासाठी आवश्यक असणारी  Book  Identification  Number ची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.   


     JULLY-2012             AUGUST-2012               SEPTEMBER-2012


आयकर विवरणपत्रे आयकर विभागास सादर करण्यासंदर्भातील महत्वाची शासन परिपत्रके.

1) परिपत्रक दि. 06/09/2012
2) परिपत्रक दि. 03/02/2012


3. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि , आयकर विवरणपत्र  भरण्यासाठी आवश्यक असणारी  Book  Identification  Number ची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.   


                                                   OCT - 2012 to DEC - 2012 


                                                                                                                           कोषागार अधिकारी पुणे

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रति 
      आहरण व संवितरण अधिकारी (सर्व) 
      जिल्हा -  पुणे

                                 विषय - 24Q/26Q व 24G  करिता आवश्यक असणारी कार्यालयीन  TAN बाबतची 
                                              माहिती कोषागारास  सादर न केलेबाबत.


       वरील विषयान्वये कळविण्यात येते कि , 24Q/26Q व 24G  करिता अत्यंत आवश्यक असणारी कार्यालयीन TAN बाबतची माहिती  अद्याप  खालील कार्यालयांनी सादर  केलेली नाही / जी सादर केलेली आहे ती चुकीची आहे.

                                               
                                   Wanting Tan Number List
         
        कोषागार कार्यालयाकडून आयकर विभागास आर्थिक वर्ष 2010-2011 ,  2011-2012  या संपूर्ण कालावधीचे  तसेच आर्थिक वर्ष  2012-2013 मधील एप्रिल ते जून या तिमाहीचे 24G  विवरणपत्र सादर करण्यात आले आहे .उपरोक्त यादीमधील आहरण व संवितरण अधिकारी यांची TAN बाबतची माहिती विहित कालावधीत कोषागारास न मिळाल्याने त्यांचे Book Identification Number  आयकर विभागाकडून प्राप्त झालेले नाहीत.  त्याअनुषंगाने  सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना
पुनश्च विनंती करण्यात येते  कि   त्यांनी    आपल्या   कार्यालयाची   TAN   बाबतची  माहिती   त्वरित  
कोषागार   अथवा  संबंधित उपकोषागार  कार्यालयाकडे जमा करावी .
               
         TAN बाबतची माहिती विहित वेळेत प्राप्त न झाल्याने / चुकीची असल्याने BIN क्रमांक प्राप्त झालेले नाहीत. याबाबतच्या विलंबामुळे आयकर विभागाकडून    दंडात्मक कारवाई झाल्यास त्यास आहरण  व संवितरण अधिकारी स्वतः जबाबदार असतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

                                                                                                         
                                                                                                       कोषागार अधिकारी पुणे

    

No comments:

Post a Comment