डिसीपीएस

                                              
-   सुचना    -

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन  योजनाबाबत  महत्वाची सूचना 
                                                                          
                                                         दिनांक - १५/०९/२०१४
                                           सुचना                         दिनांक - 01/08/2014.

       सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सन 2012-13 या आर्थिक वर्षातील R-3 डि.सी.पी.एस. स्लीप कोषागारात आलेल्या आहे तरी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचा-यांच्या R-3 डि.सी.पी.एस. स्लीप कोशागाराच्या डि.सी.पी.एस. शाखेतून दिनांक ०८/०८/२०१४ पर्यंत प्राप्त करून घ्याव्यात  याची सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कृपया नोंद घ्यावी .  

                                                         वरिष्ठ  कोषागार अधिकारी पुणे . 
       
                                                -  सुचना  -                                           
                                                                                          
                                                                               दिनांक २७/०६/२०१४
सर्व आहरण व सवितरण  अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि ,मा . संचालनालय, लेखा  व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई  यांच्या सूचनेनुसार सन २०१२ -२०१३ व २०१३-१४ च्या  R ३  स्लिप निर्गमित करावायचे आहे. तरी सदरच्या  R ३  स्लिप  प्राप्त होताच दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यवाही करावी .                   
                                                                                                                   

Date 30/04/2014


 

 

 

सुचना                                         

                                                  दिनांक  05/10/2013  


सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि, नवीन IFMS परीभाषित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी.


                           

                             सुचना                                              
                                            
                                                  פü®ÖÖÓÛú 26/09/2013.
              ÃÖ¾ÖÔ †ÖÆü¸üÞÖ ¾Ö ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ®ÖÖ Ûúôû×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖêÛúß,´ÖÖÆêü ´ÖÖ“ÖÔ ŸÖê †ÖòÝÖÙü 2013 “Öê DCPS “Öê »ÖêÜÖê ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸ÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ÃÖã¹ý Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖ¸üß •µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê dcps “Öê ´ÖÖ×ÃÖÛú ¿Öê›üµÖæ»Ö †¤üµÖÖ¯Ö ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸üÖÛú›æü®Ö approve Ûúºþ®Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ®ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸üß Ûéú¯ÖµÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛ 29/09/2013 ¯ÖµÖÔŸÖ ŸÖÖŸÛúÖôû ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸üÖŸÖ DCPS ¿ÖÖÜÖêŸÖ •Ö´ÖÖ Ûú¸üÖ¾Öê. פü®ÖÖÓÛ 29/09/2013 ®ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü“Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ²ÖÓ¤ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü µÖÖ“Öß ®ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. Ûéú¯ÖµÖÖ ÃÖÆüÛúÖµÖÔ Ûú¸üÖ¾Öê Æüß ×¾Ö®ÖÓŸÖß.

                                                                           ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸ü †×¬ÖÛúÖ¸üß,¯ÖãÞÖê
-------------------------------------------------
                                                 सुचना                    दिनांक १९/०८/२०१३सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी करीता  नवीन परीभाषित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतची  कार्यवाही पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी. 


                                                         सुचना                               दिनांक - 20/04/2013                सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सन 2011-12  या आर्थिक वर्षातील नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने खालील नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यांची वार्षिक विवरणपत्रे वितरणाचे काम सुरु आहे. कृपया आपले प्रतिनिधीस जिल्हा कोषागार पुणे यांच्या डिसीपीएस विभागात पाठवून सदर वाषिैक विरणपत्रे प्राप्त करुन घ्यावीत.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      सुचना                         दिनांक - 25/03/2013

 सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सन 2007-08 ते सन 2010-11 या आर्थिक वर्षातील missing credit पुर्ण करण्यात आले असून त्या आर्थिक वर्षातील  पुनश्च: नवीन R-3 डिसीपीएस स्लीप वितरीत करण्यात येत आहेत. तरी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचा-यांच्या R-3 डिसीपीएस स्लीप आर्थिक वर्ष निहाय प्राप्त (Download) करुन घ्याव्यात. 
       सन 2011-12 या आर्थिक वर्षातील R-3 डिसीपीएस स्लीप वितरीत करावयाची कार्यवाही सुरु आहे. तरी ज्यांनी  कोषागारातून स्लीप अजूनही नेलेल्या नसतील त्यांनी पुणे कोशागाराच्या ब्लॉगवरून (Download) काढून घेण्यात याव्यात याची सर्व आहरण व  संवितरण अधिकारी यांनी कृपया नोंद घ्यावी.

    सन 2007-08  सन 2008-09  सन 2009-10        
          सन 2010-11      सन 2011-12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


                               

No comments:

Post a Comment