Tuesday, 16 September 2014

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  पंधरवडा 
    दि ०१ फेब्रु ते १५ फेब्रु  २०१७
 
                                                                                    दि  ०६/०२/२०१७

सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी  यांना  कळविण्यात येते कि ,  पुणे कोषागारात दि ०१/०२/२०१७ ते १५/०२/२०१७ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  पंधरवडा साजरा करीत आहे. त्याअन्वये आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेसाठी दि ०८/०२/२०१७ रोजी ज़िल्हा परिषद पुणे येथे  सकाळी ११ वाजता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली आहे  तरी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपस्थित राहावयाचे आहे.


तसेच  त्याबाबतची PPT  PUNE TREASURY  ह्या link वर मिळेल.
                https://npscra.nsdl.co.in/state-forms.php
  

Friday, 5 September 2014


सूचना 
                                            दिनांक  05/09/2014

सर्वसाधारण  भविष्य निर्वाह  निधी बाबत महत्वाच्या सूचना. 


Monday, 4 August 2014

       
                              सुचना                         दिनांक - 01/08/2014.

       सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सन 2012-13 या आर्थिक वर्षातील R-3 डि.सी.पी.एस. स्लीप कोषागारात आलेल्या आहे तरी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचा-यांच्या R-3 डि.सी.पी.एस. स्लीप कोशागाराच्या डि.सी.पी.एस. शाखेतून  दिनांक ०८/०८/२०१४ पर्यंत प्राप्त करून घ्याव्यात  याची सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कृपया नोंद घ्यावी .  

                                                              वरिष्ठ  कोषागार अधिकारी पुणे . 
       

Tuesday, 15 July 2014सूचना 
                                            दिनांक  १८/०७/२०१४

माहे जुलै २०१४ ची वेतन देयके सेवार्थ प्रणालीमधून तयार करणेबाबत महत्वाच्या सूचना. 


सूचना 
                                            दिनांक  १५/०७/२०१४

Saturday, 7 December 2013


सुचना
                                                                                                                           दिनांक 07.11.2013

   Respected Sir / Madame

(Marathvada Region Treasury officer may please ignore this mail)
Pls see Koshvahini report  ------------ Other Report ---------------------District wise payment report
It gives you handy comparision instrument for type of payment your Treasuries  are making 
All joint Director Offices Are herby requested to see why some treasuries are reluctant in making  third party payment through cmp.
May I submit before you that this is Goverment resolution to make all valid third party payment through cmp . So some masure may please be taken to promote  those treasuries who are laging in making third party payment through cmp.
--
Devrao K. Mhaske

Asst.Director (Treasury Net)

Directorate of Accounts & Treasury

Mumbai.

Tuesday, 2 July 2013

.

                       * महत्वाची सुचना   सू                दिनांक २८/०४/२०१४


     सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि,प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्राची मा.महालेखापाल मुंबई कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली यादी आर्थिक वर्ष निहाय देण्यात आली आहे.कृपया त्या नुसार आपल्या कार्यालयाशी संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्रे तात्काळ महालेखापाल कार्यालयास सादर करून त्याची प्रत पुणे कोशागारामध्ये संबंधित लेखापरीक्षण शाखेमध्ये सादर करण्यात यावी.                                   

Sr.No
Financial Year
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-----------------------------------------------------------------

 * सुचना * सू                दिनांक २८/०८/२०१३
                 सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येते कि, १४ व्या वित्तीय आयोगास सादर करावयाची माहिती  (माहे ऑगस्ट २०१३ देय सप्टेंबर २०१३ च्या वेतन देयकांची माहिती ) खालील  माहितीचा नमुना  या लिंक सोबत जोडलेल्या नमुन्यामध्ये कोशागारास तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी .  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    


                        *   सुचना    *                      सूदिनांक १९/०८/२०१३
DCPS 

                 सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी  यांना कळविण्यात  येते कि, अखिल भारतीय सेवेत असणाऱ्या अधिकारी यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करावयाची कार्यपद्धती दिलेली आहे त्यानुसार कार्यवाही करावी . 
Thursday, 6 June 2013

कार्यालयात रोख पावतीद्वारे जमा होणाऱ्या रकमा शासकीय लेख्यात यापुढे "ग्रास" प्रणालीद्वारे जमा करण्याबाबत.......
 

Wednesday, 29 May 2013


CMP ( रोख व्यवस्थापन प्रदान ) प्रणाली वापराबाबत......

 

Monday, 6 May 2013

* डि.सी.पी.एस. बाबत सुचना *
दिनांक 19.08.2013


डि.सी.पी.एस. परतावा प्रकरणी  आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाहीबाबत ………

Friday, 3 May 2013

वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखालील अधिकाऱ्यांचा सेवा तपशील (Employee Profile) भरण्याबाबत सुचना...

दिनांक 03.05.2013